Posted on

動感校園小記者・馬鞍山聖若瑟小學|採訪周世傑 挑戰羽毛球港將尤漫瑩

【體路專訊】由精英運動員慈善基金主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的「精英運動員慈善基金賽馬會動感校園小記者培訓計劃」,由專業傳媒人導師於四堂課堂教授新聞寫作、運動攝影、新聞影片拍攝及體育評述,讓同學全面認識體育傳媒工作,香港運動員更會到訪學校接受同學訪問,並讓同學親自嘗試運動攝影,表現出色的同學更有機會親身採訪香港體育比賽!馬鞍山聖若瑟小學的課堂就邀請到香港羽毛球代表尤漫瑩及香港象棋特級大師周世傑擔任嘉賓,一同重溫課堂情況及小記者的作品!

課堂掠影
littlereporter-mossjps-lesson-20231116-011
littlereporter-mossjps-lesson-20231116-010
littlereporter-mossjps-lesson-20231116-009
littlereporter-mossjps-lesson-20231116-008
littlereporter-mossjps-lesson-20231116-007
littlereporter-mossjps-lesson-20231116-006
littlereporter-mossjps-lesson-20231116-005
littlereporter-mossjps-lesson-20231116-004
littlereporter-mossjps-lesson-20231116-003
littlereporter-mossjps-lesson-20231116-002
littlereporter-mossjps-lesson-20231116-001
littlereporter-mossjps-lesson-20231109-023
littlereporter-mossjps-lesson-20231109-022
littlereporter-mossjps-lesson-20231109-021
littlereporter-mossjps-lesson-20231109-020
littlereporter-mossjps-lesson-20231109-019
littlereporter-mossjps-lesson-20231109-018
littlereporter-mossjps-lesson-20231109-017
littlereporter-mossjps-lesson-20231109-016
littlereporter-mossjps-lesson-20231109-015
littlereporter-mossjps-lesson-20231109-014
littlereporter-mossjps-lesson-20231109-013
學生作品

如未能觀看影片,請按此

學生拍攝相片

littlereporter-mossjps-student-20231109-019
littlereporter-mossjps-student-20231109-018
littlereporter-mossjps-student-20231109-017
littlereporter-mossjps-student-20231109-016
littlereporter-mossjps-student-20231109-015
littlereporter-mossjps-student-20231109-014
littlereporter-mossjps-student-20231109-013
littlereporter-mossjps-student-20231109-012
littlereporter-mossjps-student-20231109-011
littlereporter-mossjps-student-20231109-010
littlereporter-mossjps-student-20231109-009
littlereporter-mossjps-student-20231109-008
littlereporter-mossjps-student-20231109-007
littlereporter-mossjps-student-20231109-006
littlereporter-mossjps-student-20231109-005
littlereporter-mossjps-student-20231109-004
littlereporter-mossjps-student-20231109-003
littlereporter-mossjps-student-20231109-002
littlereporter-mossjps-student-20231109-001

新聞導言模擬寫作

盧柏淳(小六)

「賽馬會動感校園小記者培訓計劃」今天(11月2日)在馬鞍山聖若瑟小學舉行,共有12位學生參加,計劃由來自《體路》的體育編輯郭思華任教,課堂教授體育新聞寫作技巧,讓學生學習做小記者。同學何雪盈表示她很開心,因為在這個課堂中學會了訪問的技巧,並表示雖然要上很長的課堂,不過學會了很多東西,她還說導師很幽默。


「精英運動員慈善基金賽馬會動感校園計劃」的目標,是透過推廣富趣味性的體育活動,為校園注入活力及正能量。計劃的宗旨是「承諾培養我們的孩子能夠在一個開心快樂的環境下成長」,希望透過全港中小學及特殊學校的廣泛參與,共同為香港每一位小朋友建立充滿活力及健康的成長環境。

有意加入「精英運動員慈善基金賽馬會動感校園計劃」的學校,可電郵至info@hkelite.org申請。

此篇文章由「體路 Sportsroad」最初發表於「動感校園小記者・馬鞍山聖若瑟小學|採訪周世傑 挑戰羽毛球港將尤漫瑩